Ieder jaar houdt de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum haar algemene ledenvergadering. In 2015 vindt de algemene ledenvergadering plaats in het Dorpshuis. Dinsdag 10 maart bent u vanaf 19:30 uur van harte welkom. Hou deze pagina in de gaten voor de agenda, deze zal binnenkort worden geplaatst!

Jaarverslag 2015 Dorpsbelangen Eenrum

Een bewogen jaar

Dorpsbelangen heeft zich ook in 2015 weer met tal van zaken bezig mogen houden in ons eindeloos mooie dorp. Belangrijke onderwerpen waren de samenwerking tussen de verenigingen, de resultaten van de enquête, de komst van het Integraal Kindcentrum, Keroazie en de vluchtelingenproblematiek. En ook dit jaar zijn we bevoorrecht dat we mogen samenwerken met gemotiveerde dorpsgenoten in de commissies, die onder de vlag van Dorpsbelangen hun belangrijke werk doen.

Bestuur

In 2015 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Jolanda Staal-Zaagman – voorzitter

Sjoerd Vitters – penningmeester

Peter van der Mark – secretaris

Jeroen Kloosterman – lid

Herald Jansen – lid

De variatie aan onderwerpen waar we ons binnen Dorpsbelangen mee bezig houden is groot. Om zaken zo snel mogelijk te kunnen oppakken en lijnen kort te houden hebben we in 2015 een portefeuilleverdeling opgesteld. De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor hun onderwerpen, waarbij de verantwoordelijkheid voor grote onderwerpen wordt gedeeld met een tweede bestuurslid. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de onderwerpen besproken en waar nodig beslissingen genomen. De verdeling ziet er als volgt uit:

Onderwerp Portefeuillehouder
4 mei Jeroen Kloosterman
Aardbevingsdossier Peter van der Mark
Communicatie/pers

 

Jolanda Staal-Zaagman

Peter van der Mark

Dorpsgidsen (contactpersoon commissie) Jolanda Staal-Zaagman
EenrumOnline (contactpersoon redactie) Jolanda Staal-Zaagman
Hertenkamp (contactpersoon commissie) Sjoerd Vitters
Huisvesting/ ondernemers

 

Herald Jansen

Sjoerd Vitters

Jongeren Herald Jansen
Samenwerking verenigingen

 

Herald Jansen

Jolanda Staal-Zaagman

Sociale voorzieningen

 

Jeroen Kloosterman

Peter van der Mark

Stichting Keroazie

 

Peter van der Mark

Jeroen Kloosterman

Verkeersveiligheid/bereikbaarheid

 

Sjoerd Vitters

Jeroen Kloosterman

Werkman/Dijksterhuis (contactpersoon schouwcommissie) Jeroen Kloosterman
Zorg Peter van der Mark

Resultaten enquête

Eind 2014, begin 2015 vroegen we de inwoners van Eenrum, een aantal vragen in te vullen over Dorpsbelangen. We vroegen onder andere aan ons te vertellen wat verwacht werd van Dorpsbelangen, op welke wijze men geïnformeerd wil worden en hoe de rol van Dorpsbelangen wordt gezien. Ook vroegen we welke onderwerpen de Eenrumers belangrijk vinden.

Een kleine zestig inwoners heeft de enquête ingevuld. Tijdens de algemene ledenvergadering bespraken we kort een aantal resultaten van deze enquête. En hoewel we erg blij waren met de respons die we tot nu toe hebben gehad, zagen we bepaalde leeftijdsgroepen erg veel terug en sommige leeftijdsgroepen bijna niet. Met name de respons van inwoners tussen de 18 en 45 jaar was erg laag. Een paar mensen gaven aan actief te willen worden als bestuurder of vrijwilliger.

De rol van Dorpsbelangen stond voor de meeste invullers als een paal boven water. De vereniging hoort als spreekbuis tussen gemeente en dorp op te treden, maar ook als een soort spil tussen de verenigingen. De rol als spreekbuis pakt Dorpsbelangen al een ruime tijd op, die van spil tussen de verenigingen heeft in 2015 meer vorm gekregen.

De top drie van thema’s waarvan de invullers vinden dat ze belangrijk zijn voor Eenrum zijn:

 1. Leefbaarheid
 2. Verkeersveiligheid
 3. Behoud faciliteiten/voorzieningen

Eenrum valt nu nog binnen gemeente De Marne. Dit blijft niet zo, na de toekomstige herindeling, worden we onderdeel van een veel grotere gemeente. We vroegen wat de drie belangrijkste voorzieningen zijn. Deze top drie ziet er als volgt uit:

 1. Huisarts/ School (Kindcentrum)
 2. Winkels (oa supermarkt)
 3. Sport

Keroazie

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft ook in 2015 veel tijd gestoken in het doen en laten van de Stichting Keroazie.

Het afgelopen jaar leverde een steeds omvangrijker wordende opeenstapeling van ongewenste gebeurtenissen op. Het ging met name om ernstige en aanhoudende overlast door cliënten van Keroazie. Ook de heimelijke uitbreiding van de activiteiten van Keroazie via de aanleunwoningen met bijbehorende nieuwe overlast gaf veel zorgen. Ondanks dat is Dorpsbelangen in 2015 altijd met Keroazie in gesprek gebleven, al ervoeren we wel steeds een gebrek aan communicatie door Keroazie over veel van deze zaken.

We hebben ons daarnaast regelmatig laten voorlichten door inhoudsdeskundigen over deze moeilijke materie. Want voor mensen met een beperking, zoals Keroazie die zegt te begeleiden, moet in beginsel ruimte en acceptatie zijn in ons dorp. Wij richtten onze pijlen dan ook niet op de bewoners van Keroazie, maar op de organisatie Keroazie.

Zoals iedereen weet, is het jaar 2015 ontzettend verdrietig geëindigd met de verschrikkelijke gebeurtenis in Kloosterburen, waarbij twee cliënten van Keroazie zijn betrokken. Dorpsbelangen zal zorgvuldig, maar wel doortastend blijven handelen met betrekking tot de activiteiten van Keroazie. Met natuurlijk oog voor de zorgbehoeftige cliënten van Keroazie maar vooral óók voor het belang van de veiligheid van de inwoners van Eenrum.

Verkeer en vervoer

Eén van de belangrijkste thema’s die uit de enquête naar voren kwam, is de verkeersveiligheid in ons dorp. In 2015 heeft een eerste bijeenkomst over verkeersveiligheid binnen de gemeente de Marne plaatsgevonden, waar Dorpsbelangen aan deel heeft genomen. Tijdens deze bijeenkomst was het de bedoeling dat bewoners van de verschillende dorpen in de Marne zelf in actie gaan komen om de verkeersveiligheid in hun straat of dorp te verbeteren. Deze bijeenkomsten kregen daarna een vervolg.

Ook heeft Dorpsbelangen zich op aangeven van enkele van onze leden sterk gemaakt voor een grondige reconstructie van de Mattenesserlaan. Deze reconstructie heeft in 2015 daadwerkelijk plaatsgevonden.

Samenwerking verenigingen in Eenrum

Een belangrijke rol van Dorpsbelangen is het zijn van spil tussen de verenigingen in het dorp. De verenigingsavond, waar mogelijke samenwerking wordt besproken en vormgegeven, wordt vanaf 2015 twee keer per jaar worden georganiseerd. Verder zijn er in 2015 twee themawerkgroepen opgericht. Een werkgroep Kindcentrum, welke zich gaat richten op de invulling van de activiteiten van verenigingen binnen het toekomstige Kindcentrum. En een werkgroep Samenwerking, welke zich zal richten op meer onderlinge samenwerking tussen verenigingen.

Met het luiden van de klok, werd op 11 november vanuit de kerk het Sint Maarten lampion lopen officieel gestart. Een prachtige samenwerking tussen OBS de Octopus en de Protestantse gemeente Halfambt. Een samenwerking die zal leiden tot meer. We vinden het prachtig om te zien dat er nieuwe initiatieven ontstaan en juichen dit vanuit Dorpsbelangen dan ook van harte toe. Want samenwerken leidt tot saamhorigheid en vereniging van krachten biedt nieuwe kansen. En dat is wat we samen zo hard nodig hebben.

Kindcentrum

OBS de Octopus is in 2015 verder gegaan met de in 2014 gestarte voorbereidingen voor de oprichting van een zogenaamd Integraal Kindcentrum. Hierin werken straks de school, Kids2b en Peuterspeelzaal samen onder één dak, aangevuld met verenigingen en instanties die actief zijn in het dorp. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om het zogeheten onderwijsconcept, waarbij onderwijs, kinderopvang en naschoolse activiteiten naadloos op elkaar aansluiten. Maar ook de verenigingen en stichtingen kunnen enorm profiteren van een eventuele samenwerking. Activiteiten die nu nog “los” worden aangeboden, kunnen straks misschien aansluitend aan de lessen en/of binnen de muren van de school worden gehouden. Dat zou bijvoorbeeld veel nieuwe deelnemers kunnen opleveren. Daarnaast is het voor de leefbaarheid van het dorp een grote impuls als het Kindcentrum er is. Denk eens aan gezinnen van buiten die op zoek zijn naar een huis. Zij zullen zeker aangesproken worden door deze voor hen zeer aantrekkelijke voorziening.

In 2015 zijn belangrijke stappen gezet bij de realisatie van het Kindcentrum. Zo organiseert Orpheus nu de muzieklessen in het schoolgebouw en heeft Wonderboom er ook onderdak gevonden.

In april 2015 besliste de Gemeenteraad positief over de financiering van de voor het Kindcentrum noodzakelijke verbouwing.

Hoewel Dorpsbelangen geen rechtstreekse partij is in dit Kindcentrum, vindt Dorpsbelangen de totstandkoming van het Kindcentrum van groot belang voor het dorp. Waar mogelijk en waar nodig vervult Dorpsbelangen dan ook een coördinerende rol tussen de diverse instanties en verenigingen in het dorp.

Jeugdsoos

Het heeft even geduurd, maar wat hebben ze het mooi voor elkaar. In september 2015 waren we bij de officiële opening van de jeugdsoos aan de Aagtsweg. Een prachtige plek, waar onze jeugd en jongeren zichzelf uitstekend zullen gaan vermaken. Erg belangrijk voor een dorp als Eenrum, de jeugd heeft tenslotte de toekomst.

Jongerenhuisvesting en woningbouw Uilkensstraat

Over jongeren gesproken: Dorpsbelangen heeft bij Wierden en Borgen ook aangedrongen op aandacht voor de huisvesting van jongeren. Verder is er voortgang geboekt rondom de sloop en herbouw van de woningen aan de Uilkensstraat. Zoals iedereen kon zien, horen en soms ook voelen, zijn de woningen inmiddels gesloopt. Het woningen aan het westelijke deel van de straat worden niet vervangen, aan het oostelijke deel komen 10 nieuwe levensloopbestendige huizen te staan. Deze woningen zijn geschikt voor ouderen, maar ook voor (kleine) gezinnen. De verwachting is dat de nieuwe woningen rond de zomer van 2016 kunnen worden opgeleverd.

Jaarlijks overleg met Burgemeester en Wethouders

In 2015 heeft Dorpsbelangen overleg gevoerd met het college van Burgemeester en Wethouders. Een veelheid aan onderwerpen is besproken, waaronder enkele punten die al eerder genoemd zijn in dit verslag.

Aardbevingen

Eind 2015 organiseerde Dorpsbelangen samen met de Nationaal Coördinator Groningen een avond over aardbevingen, met sprekers van onder andere het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator en de NAM. In de pauze bestond de mogelijkheid om één op één met schadeafhandelaren in gesprek te gaan. Helaas – of gelukkig – was de opkomst op deze avond niet denderend hoog. Desondanks houdt Dorpsbelangen de vinger aan de pols als het gaat om de invloed die aardbevingen hebben op Eenrum en zijn inwoners.

Asielzoekerscentrum

In het najaar van 2015 vernamen we via de media dat het College van B&W van gemeente De Marne een principebesluit heeft genomen voor het onderbrengen van 400 tot 600 vluchtelingen binnen onze gemeente. Als Dorpsbelangen hebben we vanzelfsprekend volop aandacht voor dit onderwerp.

Zo zijn we in gesprek gegaan met burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis. Onderwerp van gesprek was het principebesluit van het college van gemeente De Marne om de mogelijkheden voor opvang van 400 tot 600 asielzoekers binnen de gemeente te onderzoeken. Dit gesprek was prettig, maar gaf niet volledig antwoord op de door Dorpsbelangen gestelde vragen. Wel heeft Dorpsbelangen de mogelijkheid aangegrepen om aan te dringen op het onderzoeken van kleinschalige opvangmogelijkheden. Daarnaast heeft Dorpsbelangen de gemeente gevraagd vooral te communiceren over waar men mee bezig is. Hoe de gemeente draagvlak bij de inwoners gaat toetsen was op moment van het schrijven van dit jaarverslag nog niet bekend. Wel heeft Dorpsbelangen geadviseerd niet te lang te wachten met informeren en met het toetsen van draagvlak bij de inwoners. Wij vinden namelijk dat dit bij de inwoners zelf hoort te gebeuren. Hier kunnen en willen we vanuit Dorpsbelangen geen bepalende rol in spelen. We dienen het algemeen belang van het dorp, en zullen waar nodig het gesprek met de gemeente opzoeken.

Dorpsrondleiding: een aanrader!

Het bestuur van Dorpsbelangen sloot voor de zomervakantie af met een rondleiding door Eenrum. Natuurlijk onder bezielende leiding van onze eigen dorpsgids Jan Luit, lid van de commissie Dorpsgidsen. Een genot voor zowel de niet-geboren als de geboren Eenrumers onder ons. Want wie had gedacht dat er nog iets te leren valt over het dorp waarin je je leven lang al woont? De dorpsrondleiding gaat langs alle ‘belangrijke’ plekken in Eenrum. Ter plaatse wordt een stukje geschiedenis verteld en is er gelegenheid vragen te stellen over Eenrum en haar historie. Een echte aanrader! Ook een rondleiding? Neem contact op met de dorpsgidsen via 0595-407066 voor het maken van een afspraak.

Vrijwilligers: we kunnen niet zonder

Traditiegetrouw aan het slot van dit jaarverslag weer een woord van dank voor alle vrijwilligers die namens Dorpsbelangen of onder de vlag van Dorpsbelangen zich inspannen voor Eenrum. Zij kregen aan het eind van het jaar een klein presentje thuisbezorgd door een bestuurslid van Dorpsbelangen. Het is een bescheiden blijk van waardering en dank voor onze vrijwilligers. Zichtbaar of soms wat minder zichtbaar, maar altijd zo belangrijk en onmisbaar.

Verslag van de ALV van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum dinsdag 10 maart 2015

Aanwezig: dhr Luit, mw Kloosterman, de heren Baars, Havinga, Stiksma, Fokkens, Benes, Rust, Woltman, mw Vedder, dhr Dijksterhuis.

Aanwezige bestuursleden: mw Staal (vz), de heren Jansen, Kloosterman, Vitters en Van der Mark (vsl)

Mka: mw Rooseboom, mw Schut

1.Opening en mededelingen

Er zijn geen mededelingen van het bestuur. Er zijn ook geen mededelingen van de aanwezigen.

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 1. Vaststelling verslag ALV van 13 maart 2014

Dit jaar is ervoor gekozen om de stukken niet in de Ainrommer te plaatsen. We zullen voortaan het verslag van de ALV wèl in een eerder stadium in de Ainrommer plaatsen. De vergadering gaat met deze werkwijze akkoord.

Dhr Benes stelt dat de agenda niet op de website Eenrumonline stond. De voorzitter zegt dat dit een misverstand was, dit wordt volgend jaar goed opgepakt.

Enkele namen van aanwezigen dienen te worden gecorrigeerd: het gaat om mevrouw Rooseboom en de heer Havinga.

Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

 1. Bespreking jaarverslag over 2014

Inzake de uitwerking van de resultaten van de verenigingsavond in 2015 vraagt dhr Havinga of er al concreet beleid is. Het bestuur zal dat in mei verder oppakken. Er is echter nog geen verzoek vanuit de verenigingen inzake een concrete casus. We dringen ons niet op.  We willen wel coördinatie en samenwerking zonder betuttelend te worden.

Verder zijn er geen opmerkingen over het jaarverslag.

 1. Financieel verslag

Dhr Vitters loopt het verslag kort door.

We voeren niet meer op kasbasis de administratie. Dit betreft eenmalige aanpassing. Voor Old en Nij is het verloop aangegeven. De Gemeente heeft toegezegd dat we het budget verder verantwoordingsvrij maar conform subsidievoorwaarden kunnen aanwenden. Verder is er nog geen bestemming aangegeven voor het legaat uit 2013. We gaan er wel over nadenken. Advies inzake aanwending is welkom; het bedrag is echter niet voor exploitatie bedoeld, maar wel voor investeringen.

Ook inzake de balans zijn er enkele wijzigingen, waaronder bij de gidsen en het hertenkamp. Het vermogen is per werkgroep aangegeven.

Dhr Baars is van mening dat het een duidelijk verslag is. De vergadering stelt het financieel verslag vast.

 1. Jaarverslag en financieel verslag Hertenkamp

Dhr Stiksma licht toe dat er enige tegenslag was wegens het verlies van de bok. Het schuurtje moet worden aangepakt; subsidiemogelijkheden daarvoor moeten worden uitgezocht. Dat gebeurt samen met Dorpsbelangen.

 1. Financieel jaarverslag van de Ainrommer

Dhr Vitters licht dit kort toe. Hij is tevens penningmeester van de Ainrommer. Er zit wat overlap in met 2013, waardoor er enige vertekening ontstaat. Ook vanwege een verschuiving van facturatie (nu december), is er vertekening ontstaan.

Daarom zijn de opbrengsten van de advertenties ook opvallend laag, zoals dhr Dijksterhuis reeds opmerkt.

 1. Financieel jaarverslag van de dorpsgidsen

Dhr Luit stelt dat dit voor zich spreekt. Rondleidingen-geld wordt direct naar de penningmeester van Dorpsbelangen gestuurd. Dhr Luit komt graag na de pauze terug op de dorpsgidsen.

Er zijn 5 gidsen in totaal. Er wordt nog gezocht naar extra gidsen.

 1. Verslag kascommissie

De kascommissie heeft 5 maart de kassen van Dorpsbelangen en het Hertenkamp gecontroleerd. Beide zijn volledig in orde bevonden. De kascommissie is van mening dat de kassen keurig en professioneel zijn opgesteld. De Kascommissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen, hetgeen unaniem wordt aanvaard. Het bestuur dankt de kascommissie voor zijn inzet.

 1. Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie

Mw Kloosterman en dhr Baars worden verkozen tot lid; een reserve dient nog te worden gevonden.

 1. Verslag commissie Werkman / Dijksterhuis

Dhr Dijksterhuis vertelt dat er weer een ronde is gemaakt, waarbij schades zijn geïnventariseerd. De Gemeente heeft vervolgens vlot en adequaat gereageerd. Er is een uitstekende samenwerking met de gemeente. Dhr Dijksterhuis treedt komend jaar terug wegens verhuizing uit Eenrum. Dorpsbelangen zal op zoek gaan naar een opvolger. Tip van dhr Dijksterhuis: zoek iemand met een rollator in verband met de (slechte) begaanbaarheid van diverse paden en stoepen.

Dhr Stiksma vraagt naar de bevoegdheid van de commissie: beperkt deze zich tot de bebouwde kom of ook het buitengebied, waaronder ook het hertenkamp en het maaiwerk rond het hertenkamp? Dhr Dijksterhuis stelt dat het groen buiten het mandaat ligt, maar men maakt er graag een opmerking over. Mw Kloosterman stelt dat dit soort vraagstukken vroeger wel onder de commissie vielen. Onderhoud is wel minder geworden wegens een beleidswijziging. Mw Staal: Dorpsbelangen zal dit oppakken.

Dhr Fokkens vraagt naar de fietspaden. Bijvoorbeeld achter Binnema: fietspaden liggen ook bij de haakse bochten vol modder, hetgeen verraderlijk is. Dhr Dijksterhuis adviseert het bestuur te gaan oordelen over het geografische mandaat. Dhr Vitters adviseert dit soort klachten ook bekend te maken bij de gemeente en die lost het veelal op. Het heeft ook raakvlakken met verkeersveiligheid; een item dat Dorpsbelangen in 2015 zal oppakken.

 1. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is de heer J. Kloosterman.

Dhr Kloosterman wordt bij acclamatie herkozen.

 1. Bespreking resultaten enquête Dorpsbelangen

Dhr Jansen licht de resultaten toe. De respons was 57%, erg laag. Dorpsbelangen gaat werken aan hogere respons, met name onder jongeren. Slechts 12% was onder de 45. Top 3 voorzieningen uit de enquête: huisarts – school – winkels. Ook dorpshuis en sport werden veel genoemd. Veel genoemde thema’s zijn leefbaarheid en verkeersveiligheid (fietspad Eenrum-Baflo).

De opzet van de ALV wordt algemeen gewaardeerd. De rol van Dorpsbelangen is zowel spreekbuis als verbindende factor. Men is tevreden over de communicatie.

Dhr Havinga vraagt hoe het zit met de beschikbaarheid voor bestuurlijke taken. Een kleiner deel heeft aangegeven daarvoor in te zijn; maar velen daarvan zijn al bestuurlijk actief. Deze respondenten gaan we wel serieus benaderen.

De resultaten komen wat uitgebreider aan de orde in de Ainrommer van mei. Dhr Van der Mark vult aan dat de resultaten verder worden gebruikt als input voor de jaarplannen. Ook wordt er input gezocht vanuit bijvoorbeeld de jeugdsoos. Wierden en Borgen is overigens begonnen met een klankbordgroep van jongeren.

 1. Rondvraag

Dhr Baars vraagt naar de vergunning betreffende de Uilkensstraat en wanneer de woningen komen. Dit is waarschijnlijk in 2016. Dit heeft te maken met aardbevingsbestendig wonen.  Tevens vraagt dhr Havinga naar de N361. Het deel Mensingeweer-Winsum ligt op schema, het fietspad niet. Er zijn ook weer plannen voor het deel Winsum-Stad. Dhr Havinga vraagt tenslotte naar de UMTS-mast. Dorpsbelangen zegt toe dit uit te gaan zoeken.

Dhr Benes vraagt of er inzake Keroazie nog klachten zijn. Het bestuur hoort geen klachten meer, maar is wel in gesprek met gemeente en Keroazie. Dorpsbelangen kijkt met argusogen naar eventuele uitbreiding, met name in de aanleunwoningen. Verder reikt de bevoegdheid niet. Dorpsbelangen blijft wel vragen om feedback van bewoners. Echte klachten graag naar het bevoegd gezag.

Dhr Rust vraagt naar het braakliggend stuk in de westelijke Uilkensstraat. Mw Staal antwoordt dat dit op lange termijn door W&B wordt aangepakt.

Mw Baars stelt dat de Molenstraat na de reconstructie is veranderd in een racebaan. Dorpsbelangen gaat het aankaarten bij de gemeente, maar het advies is ook om te klagen bij de gemeente.

Dhr Dijksterhuis is van mening dat de vergadering een lage opkomst heeft en dat acht hij een verontrustende ontwikkeling. Er wordt namelijk gesproken over de toekomst. Hij zou graag de ontwikkeling van het ledental weten. Dhr Vitters antwoordt dat dit stabiel is. Vorig jaar werd de ALV wel goed bezocht. Dorpsbelangen gaat met thema’s aan de slag waardoor de opkomst weer stijgt. Dhr Fokkens stelt dat een lage opkomst ook juist te danken is aan de prima communicatie in de Ainrommer. Dhr Vitters benadrukt dat Dorpsbelangen wel een hoog marktaandeel heeft in het dorp vergeleken met andere dorpen.

Dhr Dijksterhuis vraagt of het bestuur een standpunt heeft over de herindeling. De  huidige plannen voorzien in een gemeente van meer dan 100 kernen. Dhr Dijksterhuis vraagt zich af hoe je je dan in de kijker speelt bij een toekomstige gemeentebestuur. Mw Staal antwoordt dat Dorpsbelangen er nu nog niets over kan zeggen, maar Dorpsbelangen vindt de korte lijnen wel erg belangrijk, ook in het licht van onze identiteit.

 1. Sluiting

Letterlijk om klokslag 9 sluit de voorzitter de vergadering, een punctualiteit die door de aanwezigen wordt beloond met een applaus.

=============================================2014=====================================================

Jaarverslag 2014 Dorpsbelangen Eenrum en Verslag ALV 2014

Dorpsbelangen heeft zich ook in 2014 weer met tal van zaken bezig gehouden. Belangrijke onderwerpen waren de komst van Keroazie, het vraagstuk rondom de jongerenhuisvesting en de komst van het Integraal Kindcentrum. En uiteraard zijn we weer heel blij met de commissies die onder de vlag van Dorpsbelangen hun belangrijke werk bleven doen.

Bestuur

In 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden:

Mariette de Visser  – voorzitter (tot 12 maart 2014)

Jolanda Staal-Zaagman – voorzitter (gewoon bestuurslid tot 12 maart 2014, daarna in de functie van voorzitter)

Frans Luteijn – penningmeester (tot 12 maart 2014)

Sjoerd Vitters – penningmeester (gewoon bestuurslid tot 12 maart 2014, daarna in de functie van penningmeester)

Peter van der Mark – secretaris

Jeroen Kloosterman – lid

Herald Jansen – lid (vanaf 12 maart 2014)

Mariette de Visser koos ervoor op de ALV van 12 maart af te treden omdat zij zich verkiesbaar had gesteld voor de gemeenteraad en wethouderskandidaat was voor haar partij. De voorzittershamer is daarbij overgenomen door Jolanda Staal-Zaagman. Dorpsbelangen is Mariette veel dank verschuldigd voor haar kundige voorzitterschap en enorme kennis van zaken. Frans Luteijn is op de ALV van 12 maart reglementair afgetreden als bestuurslid en penningmeester. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn accuratesse en werklust.

Het bestuur prijst zich gelukkig met de komst van Herald Jansen, waardoor de stem van de jongere generatie ook weer helder en duidelijk hoorbaar is in het bestuur.

Keroazie

In het voorjaar van 2014 bleek de Stichting Keroazie uit Broek (Pieterburen) plotseling een zogenaamd Tussenhuis te hebben gevestigd in het voormalige Aagtsheem. In dit Tussenhuis is plek voor 11 mensen met psychiatrische problematiek en een verslavingsachtergrond. In het Tussenhuis worden zij voorbereid op een meer zelfstandige woonsituatie elders.

De komst van Keroazie heeft in eerste instantie veel beroering veroorzaakt in de omgeving. Er waren vragen over mogelijke overlast en de veiligheid voor omwonenden.

Dorpsbelangen is daarop direct in gesprek gegaan met betrokkenen, zoals omwonenden, de gemeente, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en uiteraard Keroazie zelf. Mede op voorspraak van Dorpsbelangen organiseerde Keroazie een open dag voor belangstellenden. Al met al is duidelijk geworden dat de communicatie door Keroazie voor verbetering vatbaar was en daarover zijn ook afspraken gemaakt met Keroazie. De burgemeester heeft daarnaast afgesproken met Keroazie dat er zonder zijn toestemming geen uitbreiding kan plaatsvinden van Keroazie. Dorpsbelangen staat op het standpunt dat de cliënten van Keroazie zeker een plek verdienen in de samenleving. Daar wordt echter wel de kanttekening bij geplaatst dat Keroazie een forse verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van de omgeving. Ook moet Keroazie een volstrekt helder beeld hebben van de mogelijke impact die elke individuele bewoner op de omgeving kan hebben.

Dorpsbelangen heeft nu vier keer per jaar regulier overleg met de leiding van Keroazie. Uiteraard zal Dorpsbelangen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten blijven houden.

Verkeer en vervoer

Verkeerszaken spelen er altijd. Uiteraard kwam de reconstructie van de Molenstraat/Havenstraat aan de orde. In die straten waren rioleringswerkzaamheden gepland, en daaraan gekoppeld werden de straten ook heringericht. Inmiddels is dat project afgerond. We houden de gevolgen voor verkeersveiligheid in de gaten.

Verder zijn we bij een bijeenkomst geweest over de N361. Het gedeelte tussen Mensingeweer en Winsum wordt in de komende periode aangepakt met o.a. een nieuw tracé en twee rotondes. Het deel tussen Winsum en Stad is lange tijd een zorgenkindje geweest na het onverwachte “njet” van de gemeente Winsum. Het geld voor de N361 werd daarop naar de inmiddels verdubbelde N33 gesluisd. Intussen staat de N361 wel weer op de agenda van de provincie. We hopen dat de gemeente Winsum nu wel enige bestuurlijke daadkracht toont, maar gezien het beschamende gemodder bij veel andere dossiers in die gemeente vrezen we het ergste.

Het fietspad Mensingeweer – Baflo bleek ook nog vertraging op te lopen omdat de onteigeningsprocedures nog liepen of moesten beginnen. Dorpsbelangen heeft hierover bij de gemeente De Marne aan de bel getrokken en de gemeente opgeroepen om de betrokken overheden tot spoed te manen. We zullen dit onderwerp zeer kritisch blijven volgen omdat het gaat om niets minder dan de veiligheid van de fietsende schooljeugd.

Tenslotte heeft Dorpsbelangen regelmatig contact met de provincie over mogelijke hinder bij de werkzaamheden tussen Mensingeweer en Winsum. Dit jaar zorgde een tijdelijk stoplicht wekenlang voor flinke vertragingen tijdens de spits. De provincie heeft op advies van Dorpsbelangen toegezegd duidelijker te gaan communiceren. Ook zal de provincie veel beter gaan letten op het voorkómen van vertragingen als gevolg van de werkzaamheden die nog komen.

Net zo belangrijk als verkeersveiligheid is natuurlijk ons openbaar vervoer. In 2014 veranderde de dienstregeling van lijn 65 weer eens. Dorpsbelangen was aanwezig bij een bijeenkomst hierover. Lijn 67 rijdt nu niet meer via Eenrum. Al met al zijn de gevolgen voor OV-reizigers uit Eenrum gelukkig zeer beperkt gebleven.

 

Samenwerking verenigingen in Eenrum

In 2014 is op initiatief van de gemeente een goed bezochte avond gehouden voor de diverse verenigingen die Eenrum rijk is. Belangrijkste onderwerp van de avond was de vraag of en in hoeverre de verenigingen kunnen samenwerken, bijvoorbeeld bij overlappende activiteiten. Ook is gekeken naar de mogelijkheid van bestuurlijke samenwerking. Resultaat van de avond was onder andere dat Dorpsbelangen een coördinerende rol krijgt. In 2015 zullen we die rol gaan uitwerken. Ook worden er opnieuw vergelijkbare bijeenkomsten georganiseerd.

Kindcentrum

OBS de Octopus is in 2014 gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van een zogenaamd Integraal Kindcentrum, dat in 2015 gestalte moet krijgen. Hierin werken straks de school, Kids2b en Peuterspeelzaal samen onder één dak, aangevuld met verenigingen en instanties die actief zijn in het dorp. In de eerste plaats gaat het natuurlijk om het zogeheten onderwijsconcept, waarbij onderwijs, kinderopvang en naschoolse activiteiten naadloos op elkaar aansluiten. Maar ook de verenigingen en stichtingen kunnen enorm profiteren van een eventuele samenwerking. Activiteiten die nu nog “los” worden aangeboden, kunnen straks misschien aansluitend aan de lessen en/of binnen de muren van de school worden gehouden. Dat zou bijvoorbeeld veel nieuwe deelnemers kunnen opleveren. Daarbij wordt mogelijk ook nog eens geprofiteerd van de kracht van bijvoorbeeld gezamenlijke publiciteit of gedeelde kosten voor onderdak. Het spreekt daarbij vanzelf dat een vereniging niet “opgaat in de school”. Het gaat vooral om samenwerking en afstemming.

Daarnaast is het voor de leefbaarheid van het dorp een grote impuls als het KindCentrum er is. Denk eens aan gezinnen van buiten die op zoek zijn naar een huis. Zij zullen zeker aangesproken worden door deze voor hen zeer aantrekkelijke voorziening.

Hoewel Dorpsbelangen geen rechtstreekse partij is in dit Kindcentrum, vindt Dorpsbelangen de totstandkoming van het Kindcentrum van groot belang voor het dorp. Waar mogelijk en waar nodig vervult Dorpsbelangen dan ook een coördinerende rol tussen de diverse instanties en verenigingen in het dorp.

Huisartsen

Vorig jaar schreven we dat de huisartsenzorg in het dorp geen directe betrokkenheid van Dorpsbelangen nodig heeft. Dat geldt gelukkig nog steeds. Dat wil echter niet zeggen dat we ons niet betrokken vóelen. Zo vonden we het uiteraard jammer dat Roel Kroneman aankondigde de Eenrumer praktijk te gaan verlaten. Maar met de dokters Wijbrandi en Busman en hun uitstekende team is de huisartsenzorg in Eenrum voor lange tijd in goede handen.

Ook rondom andere zaken met betrekking tot zorg blijven we alert, zoals bijvoorbeeld inzake de standplaats van ambulances, de beschikbaarheid van huisartsenzorg buiten kantooruren en natuurlijk de veranderingen in de langdurige zorg.

Jongerenhuisvesting en woningbouw Uilkensstraat

Voor en tijdens de ALV van 2014 bereikten Dorpsbelangen van meerdere kanten signalen dat de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren in het dorp niet optimaal waren. Er zouden te weinig geschikte en betaalbare woningen zijn. Volgens woningcorporatie Wierden en Borgen stonden er echter relatief weinig jongeren op hun wachtlijst. Dorpsbelangen sloot echter niet uit dat de wachtlijsten geen compleet beeld gaven van de woonwensen van jongeren, bijvoorbeeld omdat kandidaten hun kansen op een woning hoe dan ook laag inschatten. Daarom deed Dorpsbelangen via de Ainrommer een oproep aan jongeren om hun woonwensen kenbaar te maken. Daarop kwamen enkele reacties binnen; genoeg om dit onderwerp op de agenda te houden.

Dorpsbelangen heeft bij Wierden en Borgen ook aangedrongen op voortgang rondom de sloop en herbouw van de woningen aan de Uilkensstraat èn de communicatie daarover met bewoners en andere belanghebbenden. Inmiddels zijn de woningen gesloopt. Het woningen aan het westelijke deel van de straat worden niet vervangen, aan het oostelijke deel komen nieuwe levensloopbestendige huizen te staan.

Jaarlijks overleg met Burgemeester en Wethouders

In 2014 heeft Dorpsbelangen overleg gevoerd met het college van Burgemeester en Wethouders. Een veelheid aan onderwerpen is besproken, waaronder enkele punten die al eerder genoemd zijn in dit verslag.

Aardbevingen

De aardbevingsproblematiek laat ook Eenrum niet ongemoeid. Dorpsbelangen heeft in 2014 goede contacten gelegd met de Dialoogtafel. De gezamenlijke verenigingen van Dorpsbelangen zijn daar vertegenwoordigd door de Vereniging Groninger Dorpen. Bij deze vertegenwoordiging heeft Dorpsbelangen Eenrum er op aangedrongen dat ook De Marne toegevoegd werd aan de lijst van gemeenten waarvan de inwoners in aanmerking komen voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering van woningen. Deze regeling is bestemd voor huiseigenaren die kampen met schade door de aardbevingen. Mensen die tenminste voor 1.000 euro schade hebben, kunnen een tegemoetkoming van maximaal 4.000 euro krijgen wanneer ze energiebesparende of -opwekkende maatregelen nemen. Ook is het Loket Leefbaarheid van de Dialoogtafel daarmee relevant geworden voor onze gemeente. Via het Loket kunnen dorpen een bijdrage van maximaal 10.000 euro krijgen voor een plan dat de leefbaarheid vergroot. Dorpen, wijken, verenigingen of groepen bewoners kunnen via het digitale loket een voorstel indienen. De plannen moeten draagvlak hebben onder bewoners en belanghebbenden.

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei werd weer traditiegetrouw een krans gelegd door leerlingen van de basisschool bij het door de school geadopteerde oorlogsmonument voor de kerk en bij het Joods monument in de Jodengang. De stoet vertrok vanaf het dorpsplein. Bij het monument werd door wethouder Berghuis een korte toespraak gehouden. Hierna werd de krans gelegd door twee leerlingen van de basisschool, gevolgd door een minuut stilte. Na deze herdenking vervolgde de stoet zijn weg naar het Joods Monument in de Jodengang. Ook hier werd door de wethouder een toespraak gehouden ter nagedachtenis aan de Joodse inwoners van Eenrum, die tijdens de tweede wereldoorlog het leven lieten. Na de herdenking was de kerk open voor een moment van bezinning. Muziekvereniging Orpheus heeft, net als voorgaande jaren, weer gezorgd voor een gepaste muzikale omlijsting.

Vrijwilligers: we kunnen niet zonder

Last but not least weer een woord van dank voor alle vrijwilligers die namens Dorpsbelangen of onder de vlag van Dorpsbelangen zich inspannen voor Eenrum. Zij kregen aan het eind van het jaar een klein presentje thuis bezorgd. Het is een blijk van waardering en dank voor al die vrijwilligers, zonder wie dit dorp een stuk minder aangename plek om te leven zou zijn.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 12 maart 2014

 1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de aanwezige jongeren.

Afmeldingen zijn ontvangen van de heer Kloosterman jr. en de heer Dijksterhuis.

 

 1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Vaststelling notulen jaarvergadering van 6 maart 2013

De notulen worden vastgesteld. Naar aanleiding van deze notulen worden ook geen bijzonderheden opgemerkt.

 

 1. Bespreking jaarverslag secretaris

De heer Huizenga merkt op dat de Havenstraat en de Molenstraat opnieuw worden voorzien van riolering en vraagt wat er verandert er boven de grond. De voorzitter antwoordt dat er inloopbijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden plaatsvinden. Men zal ook problemen bovengronds proberen op te lossen, met name de snelheid van het verkeer. Aan de entree van het dorp komt een versmalling. Parkeervoorzieningen en voetpaden blijven gelijk, de straat wordt visueel versmald. Er komt een parkeerverbod van Mosterdmakerij tot Jeugdhaven, alsmede in de Havenstraat (met uitzondering van enkele plekken voor bewoners). Ook komt er in de Havenstraat een verbod op landbouwverkeer.

De heer Huizenga constateert inzake centralisering dat de detailhandel niets in de weg wordt gelegd ook niet na bedrijfsbeëindiging. Hij vraagt wat dat betekent. De voorzitter legt uit dat wij signalen kregen dat er wel moeilijkheden waren. Dit is aangekaart bij de gemeente, die benadrukt dat dit niet zo is. Daarmee is voor ons de kous af. Volgens de heer Havenga weigert de gemeente om mee te werken aan wijzigingen. Dorpsbelangen zal dit opnieuw bij de gemeente aankaarten.

Mevrouw Kuipers merkt op inzake het afscheid van dokter Kuitert dat bepaalde straten ervan uit gingen dat Dorpsbelangen de deuren langs zou om geld in te zamelen voor een cadeau. Bestuurslid Staal deelt mee dat we hier inderdaad verzoeken over hebben gehad. Dit is ook besproken, maar het bestuur heeft ervoor gekozen geen collecte te houden, maar namens de vereniging iets aan te bieden. Dat is ook teruggekoppeld.

 

 1. Financieel verslag

Penningmeester Luteijn licht het verslag toe.

Het batig saldo is veel groter dan in 2012, dat komt vooral door een legaat van de heer Clevering.

Verder moet er nog een schade worden verhaald op de WA verzekering.

De voorzitter onderstreept dat moet worden nagedacht over de besteding van het legaat. We houden ons aanbevolen voor ideeën. Dit legaat is onder grote dank aanvaard.

De heer Havenga vraagt of de bijdrage KvK, de bijdrage Ainrommer en de kosten voor de website allemaal ten laste van 2012 zijn gekomen. De heer Luteijn licht toe dat in 2012 de gidsen een bijdrage hebben gekregen, daar is in 2013 niet over gesproken. Van de KvK is geen rekening ontvangen, want stichtingen en verenigingen zijn kostenloos ingeschreven. De website is in 2013 overgenomen door Old en Nij.

Mevrouw Kloosterman constateert dat ledenaantal terugloopt en vraagt wat eraan gedaan wordt. De voorzitter stelt dat wel nieuwe inwoners zijn bijgehouden. Wellicht moet er weer een avond voor nieuwe bewoners worden georganiseerd. Mevrouw Spreen vraagt waarom mensen opzeggen. De heer Luteijn antwoordt dat dit komt door verhuizingen, overlijden of financiële overwegingen, maar niet uit onvrede. Mevrouw Rosenboom van de Ainrommer zegt in de Ainrommer opnieuw een oproep te plaatsen voor nieuwe bewoners.

Het bestuur stelt voor het contributiebedrag niet te wijzigen. De leden gaan daarmee akkoord.

 

 1. Jaarverslag en financieel verslag Hertenkamp

De heer Stiksma van het Hertenkamp onderstreept dat het resultaat niet florissant is. Dit heeft te maken met de kosten voor veevoer en het moment van aankoop. Het onderhoud gaat moeizaam. Men doet het zelf, maar wel is men er nu voor een paar jaar van af. Afgelopen week zijn de zwanen aangevallen door onze ganzen. Die waren gratis, dus goedkoop blijkt duurkoop. Volgens de heer Molenaar betreft het in dit geval met recht dus rotganzen. Er komen niet opnieuw ganzen, maar wel nieuwe zwanen.

 

 1. Financieel jaarverslag van de Ainrommer

Mevrouw Rosenboom zegt dat de Ainrommer er goed voor staat. Er zijn meer aanvragen van adverteerders dan er advertenties geplaatst kunnen worden; het evenwicht moet bewaard blijven. Het donateurschap kost € 6,50. Het Januarinummer was in kleur, maar daar kwamen niet zo veel reacties op. Men zoekt nog steeds een penningmeester, maar die hoeft niet altijd aanwezig te zijn.

 

 1. Financieel jaarverslag van de dorpsgidsen

De heer Luit zegt dat de rondleidingen in een goede behoefte voorzien. De belangstelling komt uit de wijde omgeving. Er is een voldoende aantal mensen beschikbaar om de rondleidingen te geven.

 

 1. Verslag Old en Nij

Het verslag ligt ter inzage. De bedragen zijn gekoppeld aan een activiteit, zoals de website, de moestuin, het muziekweekend en de klussendienst.

De heer Havenga vraagt of er nog voorwaarden aan de subsidie vastzitten. De voorzitter stelt van niet. Ook is er geen eindtijd en geen risico dat het eindsaldo moet worden terugbetaald.

De heer Huizenga vraagt naar de uitgave aan Orpheus. De voorzitter licht toe dat dit heeft te maken met het muziekweekend. De muzieklessen en het concert hebben 18 leerlingen voor Orpheus opgeleverd, waarvan er nog 14 actief zijn. Er zijn zeer goed reacties op gekomen en het Muziekweekend wordt dit jaar weer opnieuw georganiseerd.

 

 1. Verslag kascommissie

Mevrouw Schut licht toe dat alles in goede orde is bevonden. De vergadering wordt voorgesteld het bestuur decharge te verlenen, waartoe de vergadering vervolgens ook besluit.

 

 1. Verkiezing nieuw lid en reserve lid kascommissie

Mevrouw Kloosterman en mevrouw Hilda Hoekman worden benoemd tot leden van de kascommissie. Reserve lid is mevrouw Schut.

 

 1. Verslag commissie Werkman / Dijksterhuis

De heer Werkman stelt dat alle zaken naar volle tevredenheid zijn opgelost. De meeste meldingen gaan nu digitaal, men gaat niet meer met de gemeente op pad.

De heer Huizenga wijst op de verzakkingen in de Hereweg bij het rode kruispunt.

De heer Stiksma vraagt of er ook in het buitengebied gekeken wordt, met name bij het hertenkamp. De heer Werkman zegt toe dit te overwegen.

De heer Benes vraagt of de klussendienst er nog bij wordt betrokken, met name de jeugd. De voorzitter en de heer Werkman zeggen dat dit een goede suggestie is.

 

 1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet verkiesbaar zijn mevrouw M. de Visser en de heer F. Luteijn. Beide worden onder applaus bedankt voor hun inspanningen in de afgelopen jaren.

Het bestuur stelt de heer H. (Herald) Jansen verkiesbaar. Het bestuur stelt tevens voor om mevrouw Staal (Jolanda), die eerder al in een extra ALV als bestuurslid is verkozen, als voorzitter te benoemen. Beide voorstellen worden unaniem en onder applaus aanvaard.

 

Na de pauze met een drankje vertelt de heer Andre Westerveld van Wierden en Borgen

uitgebreid over de toekomst van de woningbouw en de woningvoorraad in Eenrum.

 

 1. Rondvraag

De heer Huizenga vraagt naar de voortgang inzake de N361. De voorzitter meldt dat eind 2014 de schop de grond in gaat.

 

 1. Sluiting