Voor iedereen die hulp zoekt bij de uitdagingen van het hebben van een laag inkomen en/of geldproblemen

Voor iedereen die hulp zoekt bij de uitdagingen van het hebben van een laag inkomen en/of geldproblemen

Met een laag inkomen en/of geldproblemen heeft u mogelijk recht op steun/ hulp vanuit de
Rijksoverheid en uw gemeente. Dorpsbelangen heeft van de website van de gemeente Het
Hogeland relevante informatie opgezocht om via de Ainrommer bestaande regelingen en informatie
onder de aandacht van de Eenrumers te brengen.

Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie. De gemeente Het Hogeland kan u op
verschillende manieren helpen. Met ingang van het nieuwe jaar, 2022, zijn er ten opzichte van het
afgelopen jaar een aantal wijzigingen in bestaande regelingen toegepast, de belangrijkste wijziging is
een wijziging in het participatiefonds. Let op! Aanpassing participatiefonds 2022

Aanvraag voor participatiefonds op basis van de regels van jaar 2021 voor 1 februari!!
Het Participatiefonds is een van de Mee(r)doenregelingen voor inwoners met een laag inkomen.
Deze regeling gaat veranderen in 2022. Dan kunnen inwoners nog de helft van het huidige bedrag
aanvragen. Dit kan vanaf de eerste week van februari. Elk jaar betaalt de gemeente alle
Mee(r)doenregelingen uit een bepaald budget. Het Participatiefonds is een van de oudere
regelingen. Soms komen er ook nieuwe regelingen bij. Zoals de Meedoen Pas voor gratis openbaar
vervoer. Hiermee kunnen inwoners actief meedoen aan de samenleving. Het college wil het huidige
Participatiefonds nog voor een half jaar aanbieden, maar dan met gehalveerde bedragen.
Daar is € 100.000, – extra voor nodig. De gemeenteraad is gevraagd dat geld beschikbaar te stellen.
Na besluitvorming door de raad op 2 februari 2022 kunnen inwoners de aangepaste regeling
gebruiken tot juli 2022. Hoe het Participatiefonds erna uit gaat zien, is nog niet bekend. Inwoners die
gebruik maken van het Participatiefonds zijn geïnformeerd over de aanpassing.
Aanvraag voor participatiefonds op basis van de regels van jaar 2021 voor 1 februari
Het aanvragen van het fonds voor het jaar 2021 kan nog tot 1 februari 2022. Nog niet aangevraagd?
Neem dan contact met de gemeente op via: 088-345 88 88. Het formulier 2021 wordt dan naar u
opgestuurd.

Zorg en ondersteuning
Ondersteuning in uw dagelijks leven – Wanneer u hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen in en om
het huis, dan kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente. We kijken dan eerst samen naar
mogelijke hulp vanuit uw omgeving. Mocht dat niet genoeg zijn dan kan de gemeente u hulp geven
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bel de gemeente: 088 – 345 88 88
In gesprek – Na uw melding belt een medewerker van het Sociaal Team u op en helpt u verder.
Bijvoorbeeld met praktische informatie of door u in contact te brengen met een hulpverlener. Of er
wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek bij u thuis. We bespreken dan:
– welke problemen er zijn en wat u daar zelf aan kunt doen
– of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen
– of er bestaande hulp is die u kunt gebruiken.
Welke hulp – Sommige hulp kunt u zelf of samen met familie, vrienden of bekenden regelen. Mocht
dat niet genoeg zijn, dan kan de gemeente u hulp op maat geven vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Mogelijke vormen van hulp:
– huishoudhulp (particulier of vanuit de Wmo)
– maaltijd aan huis
– hulpmiddelen of aanpassingen in huis
– dagbesteding of persoonlijke begeleiding
– verhuiskostenvergoeding
– regiotaxi of hulp bij reizen met het openbaar vervoer
– gehandicaptenparkeerkaart
– scootmobiel of aangepaste fiets
– Sinds 1 januari 2021: beschermd wonen
Hulp vanuit de Wmo – U kunt op 2 manieren hulp vanuit de Wmo krijgen. Of de gemeente regelt dit
voor u (Zorg in natura). Of u krijgt geld om dit zelf te kunnen doen (Persoonsgebonden budget). Voor
hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.
– Zorg in Natura (ZIN)
– De gemeente regelt de hulp en betaalt de rekening aan de instantie.
Persoonsgebonden budget (pgb) – Met een pgb krijgt u geld waarmee u de hulpverleners betaalt. U
bent dan opdrachtgever of werkgever. De Wmo-consulent van de gemeente bepaalt of u een pgb
krijgt. U moet aangeven waarom u een pgb wilt en waarom zorg in natura voor u niet geschikt is. De
gemeente kijkt ook of u verantwoordelijk met een pgb kunt omgaan. Met de checklist pgbvaardigheid kunt u zelf bekijken of een pgb bij u past.
Bent u pgb-hulpverlener? Houdt u zich dan aan deze regels:
– Inwoners met hulpvragen verwijst u door naar de gemeente.
– U kunt niet bij gesprekken met inwoners en de gemeente zijn.
– U kunt niet optreden namens een inwoner met een pgb.
– Als u door de inwoner als hulpverlener bent aangewezen maakt u samen een plan.
– Pas na een akkoord van de gemeente mag de hulp beginnen.
Eigen bijdrage Wmo – Voor de meeste hulp vanuit de Wmo betaalt u maximaal € 19,00 per maand
aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor beschermd wonen berekent het CAK hoeveel u
moet betalen.
Regels – Hoe hulp vanuit de Wmo wordt uitgevoerd is bepaald in de verordening maatschappelijke
ondersteuning. Dit is verder uitgewerkt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de Wmo
beleidsregels.
Controle – De gemeente zorgt dat de kwaliteit van de Wmo-hulp aan inwoners wordt gecontroleerd.
De GGD Groningen controleert de meeste Wmo-hulp. Hoe dat gebeurt staat in de toezichtskaders
toezicht Wmo. De gemeente Groningen controleert de hulp bij beschermd wonen. Dit staat in het
handhavingsprotocol Wmo van de gemeente Groningen
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR644979).
Heeft u zorgen over de kwaliteit van Wmo-hulp? Meld het dan bij het meldpunt Wmo
(https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/wmo/contactformulier-meldpunt-wmo/). Voor
zorgen over de kwaliteit van beschermd wonen gaat u naar het meldpunt Zorg om zorg
(https://gemeente.groningen.nl/twijfels-over-zorg-melden).
Mee(r)doenregelingen:
Kijk voor alle regelingen op een rijtje (https://hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/meerdoenregelingen/alle-regelingen):
– Gratis met bus en trein – Deel eigen risico zorgverzekering terugkrijgen
– Deel premie zorgverzekering terugkrijgen – Extra geld na 3 jaar een laag inkomen
– Goedkopere zorgverzekering bij Menzis – Kleren van kledingbank Maxima
– Mee kunnen doen – Nette kleren voor een sollicitatie
– Hulp om huiswerk te leren maken – Extra geld als je studeert met een handicap
– Kledingpas voor je kinderen – Schoolreis en spullen voor school
– Sport, muziek of dans voor kinderen – Verjaardag van je kind vieren
– Zwemlessen voor diploma A en B
Mensenwerk Het Hogeland – Geldzorgen? Zij zijn er voor u!
Heeft u vragen over geld? Of heeft u moeite het overzicht te bewaren over uw inkomsten en
uitgaven? En wilt u uw administratie graag wat meer op orde krijgen?
Mensenwerk Hogeland biedt gratis ondersteuning. – Hoe helpen ze u?
– De medewerkers van Mensenwerk Het Hogeland helpen u met:
– meer inzicht krijgen in uw inkomsten- en uitgavenpatroon;
– hoe en op welke uitgaven u kunt besparen;
– invullen van formulieren op het gebied van belastingen en toeslagen;
– uitzoeken op welke toeslagen u recht heeft;
– vragen over en hoe toe te leiden naar schuldhulpverlening.
De medewerkers van Mensenwerk Het Hogeland hebben veel ervaring met het oplossen van
geldproblemen. Ze weten heel goed hoe ze u kunnen helpen bij het op orde krijgen van uw
financiën. Ze geven ondersteuning en bruikbare tips. Samen gaan jullie aan de slag met het overzicht
van uw inkomsten en uitgaven. Hun doel is dat u uw administratie weer op orde krijgt en leert hoe u
zo zelfstandig mogelijk uw inkomsten en uitgaven kunt beheren. Ga voor meer informatie naar de
website van Mensenwerk Het Hogeland: https://www.mensenwerkhogeland.nl/geld-2/
Contact met de gemeente
Heeft u vragen, geen/ beperkt toegang tot het internet of vindt u het lastig zaken online te regelen,
aarzel dan niet en neem contact met de gemeente via de telefoon: 088 – 345 88 88 of
WhatsApp: 06 – 1145 0530 en vermeldt hierbij dat u graag in gesprek wil over de Mee(r)doen
regelingen.
En natuurlijk geldt ook voor dit jaar weer, kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig. Men
hoeft er niet alleen voor te staan. Samen kunnen we meer.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,
Berend ter Horst (bestuurslid)

Meer nieuws

Nieuwsbericht insturen