Verslag Verenigingsavond Eenrum

Datum & Tijd:   28 oktober 2015, 20:00 uur
Locatie:               Dorpshuis De Oude School, Eenrum

Voorzitter:         Herald Jansen (Vereniging Dorpsbelangen Eenrum)

Verslag:               Jolanda Staal (Vereniging Dorpsbelangen Eenrum)

Aanwezig:          Barbara van de Burg (Dorpsmoestuin), Tiny Zuidema (Ontmoetingspunt), Greet Havinga (Ontmoetingspunt en Stichting Welzijn Ouderen), Joke van der Mark (Orpheus), Peter Loonstra (OBS De Octopus) Erik Hamminga en Marten van Esch (Dorpshuis), Imro Satnarain en Martijn Nubé (Jeugdsoos), Dirk Molenaar (Protestantse Gemeente Halfambt), Martha Heslinga (SV Eenrum), Sandra Nubé (VV Eenrum)

Afwezig mk:      Margreet Dijkstra (gemeente De Marne)

 1. Opening
 1. Terugblik vergadering 20 mei 2015
  Geen bijzonderheden. 
 1. Mededelingen/rondje verenigingen

 Gaat goed, al is er wel behoefte aan extra vrijwilligers. Er is overleg met de school over samenwerking. Daarnaast een oproep voor nieuwe vrijwilligers via de Ainrommer.

 • Is nu rechtspersoon. Zou graag meer jongeren willen interesseren, ontmoetingspunt is voor jong en oud. Misschien kan er een keer iets met jeugdsoos samen georganiseerd worden. Ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers en jongere mensen die willen meedenken.
 • Gaat goed, jeugdorkest is groeiend en er is een subsidie van 10.000 euro door het leefbaarheidsloket verstrekt voor de aanschaf van instrumenten. PR gaat goed. Er zijn gesprekken met school om muziek te integreren in school/kindcentrum.
 • Er zijn plannen om het pand voor de komende 25 jaar up to date te maken. Zaal 1 en 2 en de sanitaire voorzieningen zullen worden aangepakt. Doelstelling is om het dorpshuis toekomstbestendig te houden. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente, over bijvoorbeeld financiering.
 • OBS De Octopus: werkgroep Kindcentrum is van start gegaan. Veel initiatieven en concrete samenwerkingsvoorstellen. Oa met de moestuin en Orpheus. Sint Maarten wordt in samenwerking met de kerk gevierd. Ook wordt geprobeerd vanuit de kerk de kerstviering wat dichter bij school te krijgen. De komende 2 jaar gaat school samenwerken met een sportconsulent in een landelijk programma dat gericht is op gezondheid (eten en bewegen) voor kinderen en ouders.
  Belangrijk voor de samenwerking met de verenigingen is dat de kinderen nu iedere dan van 8:30 tot 14:15 naar school gaan, dit maakt het gemakkelijker om op andere middagen dan de woensdagmiddag activiteiten te plannen.
 • Jeugdsoos: De opening van de jeugdsoos is succesvol verlopen. De kinderdisco was zelfs boven verwachting druk. Iedere dinsdagavond is er jongerenavond, hier komen ook al wat jongere kinderen. Iedere vrijdag en zaterdagavond is de jeugdsoos open. Eén keer in de twee weken is er meidenavond op maandag en maandelijks wordt er op zaterdag een themafeest georganiseerd. Voorafgaand aan dit themafeest zal altijd een kinderdisco plaatsvinden. Jeugdsoos heeft een groot bestuur en veel vrijwilligers. Verkeersveiligheid is nog niet op orde. Jongerenwerk zit hier achteraan en ook Dorpsbelangen heeft dit neergelegd bij de gemeente. Ook is het terrein nog steeds niet opgeruimd.
 • Protestantse Gemeente Halfambt. Fusie met Winsum Obergum is aanstaande. Er blijven wel kerkdiensten in Eenrum maar dat zal minder worden. Gea Passies heeft haar piano in bruikleen gegeven aan de kerk. Doelstelling is om de kerk weer helemaal van het dorp te laten zijn. Om dit voor elkaar te krijgen wordt veel samenwerking gezocht met andere verenigingen en de school.
 • VV Eenrum. Gaat goed, veel leden, zowel jongens als meisjes. Er zijn ook veel vrijwilligers, al is het lastig de bardiensten goed te laten draaien met ouders van jeugdleden. Daarnaast is het lastig om scheidsrechters te vinden. Bestuurlijk is het goed.
 • SV Eenrum. Freerunning is een succes. Voor de rest is het lastig en is er weinig animo, daardoor kleine groepen en dat kan niet uit. De sportvereniging wordt geconfronteerd door initiatieven die vanuit de gemeente (en Huis voor de sport) kostenloos worden aangeboden. Daarnaast is er onduidelijkheid wat nu precies de gemeente doet, wat de school doet en hoe de sportvereniging hiertussen laveert. Jolanda geeft aan het gesprek samen met de Sportvereniging en de gemeente op te willen starten, om duidelijkheid te krijgen voor iedereen.

 4.Update/ stand van zaken werkgroep Kindcentrum

Steeds concreter. Door de samenwerking met verenigingen wordt de school ook ‘gedwongen’ buiten eigen kaders te kijken.

 1. Update/ stand van zaken werkgroep Samenwerking
  • Gezamenlijke agenda. Onderzocht wordt of er een gezamenlijke agenda kan komen die voor verenigingen inzichtelijk is en waarop verenigingen activiteiten kunnen invullen, zodat andere verenigingen hun eigen activiteiten daarop af kunnen stemmen. Daarnaast wordt in afstemming met de Ainrommer en Eenrumonline gekeken of er een lange termijnagenda voor inwoners kan komen, zodat de al bekende activiteiten vroegtijdig bekend kunnen worden gemaakt.
  • Vereningsavond/middag. Er zijn ideeën om een gezamenlijke vereniging avond of middag te organiseren in mei of juni 2016. Voor eigen inwoners en omliggende dorpen. De ideeën lopen uiteen. Binnenkort wordt door Dorpsbelangen een brainstormavond georganiseerd waar vertegenwoordigers van de verenigingen wordt gevraagd mee te denken over de invulling.
 2. Toekomst/ hoe verder?
  • Twee keer per jaar, 18 mei om 20:00 uur de volgende verenigingsavond.
  • Er moet meer promotie komen, verenigingen die er niet bij zijn, moeten geprikkeld worden wel te komen. Dit kan door enthousiaste verhalen, maar ook door gericht te vragen.
  • Successen moeten worden gedeeld!
 •  7.Rondvraag
 • Barbara is coach en geeft binnenkort een training voor vrijwilligers. Dit gaat over hoe je het verder aanpakt als je een idee hebt, hoe organiseer je dit, wie betrek je, etc. 7 avonden en 1 middag training.

In gesprek met gemeente over vluchtenlingenbeleid

Onlangs is Dorpsbelangen in gesprek geweest met burgemeester Koos Wiersma en wethouder Kor Berghuis van onze gemeente De Marne. Onderwerp van gesprek was het principebesluit van het college van gemeente De Marne om de mogelijkheden voor opvang van 400 tot 600 asielzoekers binnen de gemeente te onderzoeken. Dorpsbelangen had al eerder vragen gesteld over het gemeentelijk vluchtelingenbeleid en stelden naar aanleiding van de berichtgeving in de media hierover per brief een aantal, met name procedurele, vragen. Het gesprek was prettig, maar gaf niet volledig antwoord op de door Dorpsbelangen gestelde vragen. Wel heeft Dorpsbelangen de mogelijkheid aangegrepen om aan te dringen op het onderzoeken van kleinschalige opvangmogelijkheden. Daarnaast heeft Dorpsbelangen de gemeente gevraagd vooral te communiceren over waar men mee bezig is. Nu draaien de geruchtenmachines op volle toeren en wordt er volop gegist, in ieder dorp in de gemeente. Wanneer de gemeente echter open vertelt wat er wel en niet gebeurt, halen ze deze kou uit de lucht. Geen nieuws, is ook nieuws, aldus Dorpsbelangen. Hoe de gemeente draagvlak bij haar inwoners gaat toetsen was op moment van gesprek nog niet bekend. Wel heeft Dorpsbelangen geadviseerd niet te lang te wachten met informeren en met het toetsen van draagvlak bij de inwoners. Wij vinden namelijk dat dit bij de inwoners zelf hoort te gebeuren. Hier kunnen en willen we vanuit Dorpsbelangen geen bepalende rol in spelen. Wat u van ons mag verwachten is dat we het algemeen belang van het dorp, ook bij dit onderwerp, in de gaten houden en waar nodig het gesprek met de gemeente opzoeken. Wat wij niet zijn is een politieke partij, wij zijn dan ook niet de vereniging via welke het draagvlak getoetst of gecreëerd wordt. Betekent natuurlijk niet dat we niet open staan voor gesprekken over dit onderwerp. Mail of bel ons gerust. Zoals u wellicht weet, hebben wij onze onderwerpen in portefeuilles verdeeld. Portefeuillehouder van dit onderwerp is Jolanda Staal.Jolandastaal@ziggo.nl of 492084

 

DRUKBEZOCHTE TWEEDE VERENIGINGSAVOND IN DORPSHUIS

Op woensdag 28 januari jongstleden vond de tweede verenigingsavond plaats in het dorpshuis. Dit in navolging van de succesvolle eerste verenigingsavond in het afgelopen najaar. Tijdens deze avond was afgesproken dat er verder gesproken zou worden begin 2015 en zo geschiedde.

De toen geformuleerde actie punten stonden op de agenda van deze avond, misschien wel de belangrijkste en meest genoemde is het optimaliseren van de onderlinge samenwerking. In ons mooie dorp Eenrum zijn vele verenigingen actief, echter ze hebben onderling heel veel gemeen. Ze staan dikwijls voor dezelfde uitdagingen en hebben te maken met vergelijkbare doelgroepen. Zeker in de huidige veranderende tijden zien de verschillende verenigingen de nut en noodzaak in van een intensievere samenwerking.

Erg mooi is dat naast de verschillende verenigingen ook de gemeente is betrokken bij deze avond, Margreet Dijkstra ( vitaliteitcoach van de gemeente) zat als neutrale voorzitter de avond voor. Op verzoek van de verenigingen zal zij dit ook op deze manier blijven doen.

Om elkaar als vereniging beter te leren kennen is voor de komende bijeenkomst in Mei afgesproken dat iedere vereniging een A4 maakt en vooraf inlevert waarop duidelijk weergegeven wordt waar de vereniging voor staat en waar het vooral de samenwerking in zoekt. Hierop willen we vervolgens in Mei tijdens de volgende bijeenkomst op voortborduren.

Erg mooi om te zien is dat er al eerste tekenen van samenwerking te zien zijn, zo ontplooiden Stichting voorzieningen Ouderen en het ontmoetingspunt al gezamenlijk een activiteit tot ieders grote tevredenheid. Ook gaan Dorpsbelangen gaat met een aantal andere actieve verenigingen in gesprek waar wellicht de samenwerking gezocht kan worden. Zo is er inmiddels een overleg geweest met Noaberschap en het ouderpanel en ook wordt binnenkort een overleg met de ondernemersvereniging gepland.

Op woensdag 20 mei aanstaande zal de volgende verenigingsavond plaatsvinden in het dorpshuis, alle inmiddels betrokken verenigingen ontvangen hiervoor wederom een uitnodiging via de mail. Uiteraard zijn verenigingen die om wat voor reden dan ook tot nu toe nog niet zijn geweest van harte welkom, meer dan welkom zelfs. Om ervoor te zorgen dat die verenigingen ook de juiste informatie ontvangen wil ik ze vragen contact met ondergetekende op te nemen, via de mail, heraldjansen@gmail.com , uiteraard kan face to face of via de telefoon ook.

 

Denk mee over verkeersveiligheid!

Naar aanleiding van vele signalen vanuit de verschillende verenigingen voor Dorpsbelangen (uiteraard ook DB Eenrum) komt gemeente De Marne met het initiatief om met elkaar in actie te komen voor verkeersveiligheid. Dorpsbelangen ondersteunt dit initiatief van harte en zal ook zelf met een afvaardiging naar deze bijeenkomst(en) gaan. Bijgaand het persbericht (bron gemeentelijke website):

Bewoners aan zet voor verkeersveilige dorpen in proefproject De Marne
Gemeente De Marne nodigt de inwoners uit om zelf in actie te komen voor de verkeersveiligheid in hun dorp of straat. Bij voldoende animo start de gemeente in april een proefproject dat een jaar zal lopen. De gemeente hoopt zo op goede lokale oplossingen voor de verkeersveiligheid. Op donderdag 19 maart 2015 vindt een avond plaats voor iedereen in de gemeente die werk wil maken van de verkeersveiligheid in zijn of haar eigen dorp of straat. Geïnteresseerden zijn die avond welkom in het gemeentehuis in Leens, vanaf 19.30 uur.

Al jaren zijn verkeersonveilige situaties in de dorpen een onderwerp van gesprek. De snelheid van het verkeer op de doorgaande wegen, de vele vrachtwagens en zware landbouwvoertuigen door de dorpen komen daarbij vaak aan bod. Helaas kunnen de ervaren problemen niet alleen worden opgelost met fysieke maatregelen. Veel staat of valt bij ander verkeersgedrag. Dat begint bij de verkeersdeelnemers en inwoners.

Proefproject
De gemeente roept bewoners op om zelf een aanpak te bedenken en waar mogelijk uit te voeren met het doel de verkeersveiligheid in hun dorp, buurt of straat te verbeteren. Als er voldoende belangstelling is, start dit voorjaar een proefproject. Gedurende tenminste een jaar faciliteert de gemeente bewoners bij het bedenken en uitvoeren van hun aanpak. In ongeveer vier bijeenkomsten worden deelnemers onder andere geholpen bij het inventariseren van kansen en knelpunten. Ook doen ze de nodige nieuwe contacten, kennis en inspiratie op. De deelnemers hebben zelf invloed op de onderwerpen die aan de orde komen en de experts die worden uitgenodigd.

Waarom dit project?
De gemeente start het project in de hoop dat de aanpak goede lokale oplossingen oplevert en verkeersveiligheid in alle dorpen van de gemeente op de agenda zet. Daarnaast wil de gemeente met dit project graag op een andere manier met de inwoners gaan samenwerken. Want behalve dat de gemeente over steeds minder middelen en mensen beschikt, zijn er steeds meer mensen (ook bij de gemeente) die vinden dat de direct belanghebbenden vaak beter in staat zijn om een passende aanpak te bedenken voor ‘hun’ probleem. Tijd voor een nieuwe aanpak dus.

Informatiebijeenkomst
Belangstellenden zijn welkom op de informatiebijeenkomst die op donderdag 19 maart 2015 wordt gehouden in het gemeentehuis van Leens, vanaf 19.30 uur. Na afloop kunnen ze besluiten of ze mee willen doen.

 

Stand van zaken nieuwbouwplannen Ds. Uilkensstraat

Van Wierden en Borgen ontving Dorpsbelangen dinsdag 24 februari een brief met daarin de volgende inhoud:

Stand van zaken
De oude woningen op de twee locaties aan de Ds. Uilkenstraat zijn gesloopt en er zijn sonderingen uitgevoerd voor de nieuwbouw aan de Ds. Uilkenstraat 6 t/m 24. Dat is de locatie waar de 2-onder-1-kap gezinswoningen hebben gestaan. Voor de plek waar de seniorenwoningen hebben gestaan zijn vooralsnog geen nieuwbouwplannen.
De gemeente heeft groen licht gegeven voor de bouw van 10 levensloopwoningen. Deze woningen zijn geschikt voor (kleine) gezinnen, maar ook voor ouderen.

Planning
Zoals u waarschijnlijk weet valt Eenrum ook binnen het gebied waar aardbevingen door de gaswinning kunnen voorkomen. Er zijn de door de overheid diverse adviezen opgesteld die bij het bouwen in deze gebieden kunnen worden toegepast. Deze zijn afgelopen maand gepubliceerd. Wij zijn nog aan het onderzoeken hoe wij deze adviezen in het bouwsysteem van deze woningen kunnen toepassen. Dit betekent dat wij nog geen exacte startdatum van de bouw kunnen geven, omdat wij afhankelijk zijn van de goedkeuring van externe partijen. Zodra wij hier meer over kunnen vertellen zullen wij u hierover via onze website www.wierdenenborgen.nl op de hoogte houden. Vanaf 3 maart vindt u het project op onze website onder het tabblad ‘projecten’.
Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij graag bereid deze te beantwoorden. Het telefoonnummer is 050-4023750 (keuze 4).

De brief is ondertekend door R.T. Kramer, algemeen directeur Wierden en Borgen

Sloop, nieuwbouw en jongerenhuisvesting
Onlangs hebben we gesproken met Wierden en Borgen. Omdat er toch wel erg veel onduidelijk leek te zijn over met name de Ds Uilkenstraat. Iedereen heeft kunnen zien dat de woningen nu toch gesloopt worden. Maar, dat er ook nog huizen overeind staan. Het was niet duidelijk hoe dit nu verder gaat. Navraag bij Wierden en Borgen leerde dat de omwonenden een brief hebben ontvangen, met informatie over de plannen.

Kort samengevat is Wierden en Borgen bezig de woningen aan de Ds Uilkenstraat te slopen. IJs en weder dienende moet deze sloopklus uiterlijk 1 februari 2015 zijn afgerond. Ondertussen worden vergunningen aangevraagd voor het bouwen van tien levensloopbestendige woningen op deze plek. Dit zijn woningen die alle belangrijke voorzieningen, zoals een slaapkamer en badkamer, op de begane grond hebben. Ze zijn bij uitstek geschikt voor ouderen. Als dit allemaal goed verloopt, hoopt Wierden en Borgen medio 2015 te kunnen beginnen met de nieuwbouw. Het streven is om de huizen dan voorjaar 2016 op te leveren. Binnenkort volgt hierover meer informatie via de website van Wierden en Borgen (www.wierdenenborgen.nl) onder het kopje ‘Projecten’. Hier komt dan ook informatie over wie voor deze huisvesting in aanmerking komt.

Natuurlijk kwam ook de jongerenhuisvesting aan de orde in het gesprek met Wierden en Borgen. Inmiddels is de onderwerp bij Wierden en Borgen hoger op de agenda komen te staan. En zijn ze druk bezig om een weg te zoeken invulling te geven aan dit onderwerp. We hebben afgesproken hierbij betrokken te worden. Vanzelfsprekend zullen wij onze jongeren hierbij betrekken. In het voorjaar van 2015 hopen we hier verder invulling aan te kunnen geven.

De communicatielijn van Wierden en Borgen met Dorpsbelangen is zoals het lijkt anno 2015 weer open. We zullen ervoor zorgen dat u als inwoner van Eenrum over zaken die ons allen aangaan correct wordt geïnformeerd. Zo nodig trekken we hiervoor zelf aan de bel.